dost_site dost_site
Dost Site Anasayfası
dost_site
dost_site dost_site
dost_site
dost_site

Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.
                                      Mevlana 


dost_site
Dost Site Anasayfası ayrac Hakkımızda ayrac Yazılar ayrac Forum ayrac İletişim
 
 

Beşer Varlık Yaşamımız

YAZICI DOSTU


           Beşer olarak muhtelif hüviyetlerde evrensel şuurun bir vekili olarak planetler üzerinde genel yayılma, dağılma ve genelleşmeye hizmet eden özel yayılma, dağılma ve genelleşme sahibi olarak bulunmak mecburiyetindedir. Öyle ki, beşer hüviyetinde bulunan varlık, madde ile alakasını, seyyaliyetin ve inceliğin ve yüksekliğin lehine olarak kestikçe, asli olan insan planına doğru yükselir. Şunu unutmamak lazım ki, insan dendiği zaman biz hatıra geliriz. Hayır. Biz, ancak İnsan'ı temsil eden varlıklarız. İnsan, mukaddes metinlerin bazı bölümlerinde ifade edilen Kadir-i Mutlak 'in bizzat kendi Müteal Tahayyülü ile meydana gelmiş bir ve orijinal muhteşem varlığın isimdir. Buradan şu anlaşılmalıdır ki, her çeşit beşeri plan hangi seviyede bulunursa bulunsun, hangi madde vasıfları içerisine enkarne olmuş olursa olsun, daima Kadir-i Mutlak 'ın halk etmiş olduğu İnsan planı'na yaklaşmak üzere hareket eder. Fakat bu yaklaşış ebediyen sürer.

           Beşer varlığı kâinatla irtibatını; duyularıyla, hasseleriyle görüp anlayabildiği, bilgi yoluyla, müşahede yoluyla ulaşabildiği yapısı ve kendisi arasında kurar. Bu çok safhalı bir araştırma, bir hayat konusudur. Maddenin yapısından, aslından başlayıp, canlılığın ve kozmik hayatın derinliklerine kadar ulaşır. Kâinatta meknuz bulunan enerjilerin, tesirlerin sonuçlarını tetkik etmek de buna girer. Hepimiz beşer olarak kutsal olmamıza rağmen, zilletimiz cahilliğimizden, cahilliğimiz ise nefsimizin ve şuurumuzun kapalılığından ileri gelir. Nefsimizin kapalı oluşu, kendi kendimizi tanımamıza engeldir. Şuurumuzun dar oluşu, bu anlayıştaki sürat ve feraseti tam manasıyla elde edemeyişimizdendir.

           Varlığın esasını meydana getiren; öz, cevher, şuur ve şuur sahaları, birbirleri ile çok derin şekilde bağlı bulunurlar. Şuurun cevhere, cevherin öze desteklik ettiği malumdur. Şuurun umumi, genel şuurla olan rabıtası, cevher kanalı ile olur. Beşer, gerek şuuruna ait ihtizaz, gerek maddi vasıtasına ait ihtizaz bakımlarından daha yüksek bir ihtizaz sistemi ile irtibat kurabilecek, tahammül gösterebilecek ve oraya kendi enerjisini kâinat enerjisi ile temas ettirebilecek durum kazanırsa, o varlık tekâmül etmiş sayılır. Her ne kadar burada bulunuyorsak ta Himalayalar’ın tepesine ulaşmak ümidimiz, hiçbir zaman % 100 ortadan kalkmış değildir. Nitekim Himalayalar’ın tepesine tırmananlar da mevcuttur. Yani beşer içerisinde büyük çilekeşler, azimliler, cesurlar vardır, kahramanlar vardır, cehitkârlar vardır. Burada olmanıza rağmen, denizin çok derinliklerine girme ümidiniz % 100 kaybolmamıştır.

Beşerin Vicdanını Kullanma İradesi

           Vicdanınızı ve salahiyetinizi kullanıp kullanmamak hususunda fikri, ahlaki ve bir takım sair sebepler tahtında tereddütte düştüğümüz zaman ortaya koymalıyız. Unutmamak lazım ki, insanlar sevgisizliğin ve anlayışsızlığın kurbanı olarak, kendilerine verilmiş olan hür iradelerinin avantajlarını, bilgisizlik ve idraksizlikten dolayı kötüye kullanabilirler. Herkesten aynı şeyleri beklemek hatadır. Salahiyetimiz dâhilinde olan her vaziyeti bilgimiz ve vicdanımızla çözmeye çalışmalıyız. Eğer hadise bize doğru amansız bir şekilde yönelmişse bunu bilgimiz ve maharetimizle atlatmalıyız. İstikametini değiştirmeliyiz. Ancak, salahiyetimiz dairesine girdiği zaman onunla muhatap olmalıyız.

Beşeri Kişilik ve Hisler 

           His ismini verdiğimiz ve tesir bölgesinden aldığımız intibalar, daha üstün bir halin yerleşmesi, temelleşmesi ve tecellisi için iyi birer kaynak ve etkendir. Aslında bütün insanların his ismini verdiğimiz tesir sahasından beslenmeleri mukadderdir. Çünkü gerçek tecrübe aleti hislerdir. Yapı böyle yapılmıştır. Burada insanın kudretli tarafı, hislerine yön verebilmesidir. Hislerinin kendi arasındaki mücadelesini rahatlıkla takip edebilmesi, adeta onları raflarına yerleştirebilmesidir.

Beşeri Seviye Sevgi Realitesi 

           Hâlihazırda insaniyetin içinde bulunduğu seviye, sevgi seviyesinin üstündedir. Dolaysıyla mukaddes metinlerin geçerliliği, ona ihtiyaç duyan kimselerce makbuldür. Sevginin de üstünde makul vicdan bulunmaktadır. Sevgide bilgi yoktur. Sevgi baştan aşağı nakleden, nakledici olarak bir realiteyi bir duygu halini yaşanmasıdır.

Beşeri Tecrübe Nefsaniyet ve Vicdan

           Beşeri tecrübede nefsaniyet kadar vicdanın, otomatizma kadar aklın yeri vardır. Beşeri tecrübe öyle bir karışım ve bileşim ki, burada halledilmesi gereken problemler, daima zikredilen dört ana prensibi, hattıhareket tarzını ihtiva etmiş, içine almıştır. İnsanoğlu muktedir olduğu gücü, kudreti ve bilgisi nispetinde tekâmül mekanizmasının kendisine temin ettiği vicdan ve nefsaniyetin, bir arada ve beraberce bulunması zarureti vardır. İçinde bulunduğu tesir vasatı, yani gerek madde tesiri, gerek spatyumun daha ince ihtizazları, size bütün tecrübenizi yakinen ve bile bile yapmanız hususunda yardımcı olmaz. Bu bakımdan, beşeri tecrübede nefsaniyetin galibiyeti kadar, vicdanın mağlubiyeti, aklın yok olmasına kadar, otomatizmanın hâkimiyeti, bazen gerekli olur ve bazen bunun aksi tahakkuk eder.

Beşer Hüviyeti

           İnsan planı ebedidir, benzersizdir ve onun için tekâmül sonsuzdur. Bütün varlıklar türlü kisveler altında olmakla beraber, beşer hüviyetini taşımaya mecburdur, mukadderdir. Beşer hüviyeti denildiği zaman, muhakkak ki tıpkı size benzer bir hüviyeti anlamayasınız. Beşer hüviyeti belli vasıfları ihtiva eder. Bu vasıfların bulunduğu maddi ortamın şekli mevzuu bahis edilmez, daha doğrusu esas ile ilgili, aslı olma değerine haiz değildir.

Beşer Zihni Faaliyet ve Zekâ Hadisesi 

           Zihni faaliyet ve zekâ hadisesi, bizler için ancak beşer seviyesine bağlı, belirli fizik ortamı haiz ve belirli enerjiyi muhtevi bir organizmada ortaya çıkar. Bu bizim müşahedemiz, Bizim kolumuzun uzandığı tecrübe sahası ve imkânlarımızdır. Bir zekâ hadisesinin, bir zihni faaliyetin, muhakkak bize ait bir benzerliğe ihtiyaç göstermesi gerekmez. Çünkü zekâ hadisesi beyine, daha doğrusu maddeye bağlı bir fonksiyon değildir.

Beşer İdrak ve Vicdanın Uyanması

           Unutmamak lazım ki, insanda idrak ve vicdanının uyanması, sihirli bir değneğin marifeti değildir. Bu, birikmiş olan hakların meydana getirdiği bir liyakatin neticesidir. İşte meşakkat, ıstırap, üzüntü ve elem bir bakıma budur. Vicdan sesini duyan bir kimsenin aynı zamanda birçok şeyleri otomatik olarak yapmak mecburiyetinde olması bir ıstırap kaynağıdır. Birçok şeyleri yarı bilgiyle icra etmesi ıstırap kaynağıdır. Çünkü insan, aynı zamanda beşeri mahlûktur. Ortamın ve ortam tesirinin vasıflarının önemi, onun tekâmülünde çok büyük yer tutar.

Beşeriyetin Hali Hazır Durumu

           Planetimiz normal tekâmül icaplarını yerine getire getire, kastedilen yol üzerinde hızla ilerlemektedir. Üzerinde enkarne olan varlıkların, gerek kozmik mevkii, gerek güneş sistemi olarak mevkii, gerekse arzımızın maddesel olarak geçirdiği tekâmül merhalelerinden dolayı, derin bulanıklık, karışıklık, şaşkınlık ve kargaşa içerisinde bulunması da normaldir. Bu bulanıklık, karışıklık, şaşkınlık ve kargaşa içerisinde, her tekâmül toplumunda, vasatında, kendine uygun bir şekilde yol aramakta ve karışıklığın bitmesini, ortadan kalmasını sağlamak için de mütemadiyen gayret göstermektedir. Yalnız bilgiler kifayet etmediği için, mütemadiyen gayret gösterme, semeresiz olmaktadır. Dünya insanlarına muhakkak ki zakkum nasip olacaktır. Çünkü bir din devresi başladı ve son bulacaktır. Menfiliğin ve şerrin zincirleri gevşetilmiştir; sınanmak için. Menfiliğin ve şerrin ipleri uzatılmıştır; sınanmak için. Bunun karşısında sizi kösteklenmeden ve sizi köstek olmaktan kurtarmak için müspet tesirlerin, müspet düşüncelerin hazinesi açılmıştır. İşte, biz yer ve gök arasında mütemadiyen darbelenen bir varlık olarak göğü seçmeliyiz.

Sadıklar Planı'ndan derleyen: Orhan Yarat

04.06.2007 
 
 
 
 
Sigarayı bırakmaya hazırlanırken beynin yapısı değişiyor
Geçtiğimiz aylarda Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada, sigarayı bırakabilen tiryakilerin bu başarılarında beyin donanımlarının payı olabileceği anlaşıldı.

Küresel Isınma varsa kışlar neden bu kadar soğuk geçiyor?
Dünya’nın iklimi günden güne ısınırken Amerika Birleşik Devletleri’nin ardı ardına dört dondurucu kış yaşaması, küresel ısınmayla ilgili çelişkileri ortaya çıkardı.

Dünyanın en büyük radyo teleskopu Çin’de şekillenmeye başladı
Çin’in Guizhou bölgesinde kurulan ve yarım kilometre çapındaki devasa radyo teleskopa çok sayıda yansıtıcı üçgen çelik panel yerleştirildi. Tamamlandığında bu dev çanakta toplam 4.400 panel yer alacak.

BİYOLOJİK BİLGİSAYAR KEŞFEDİLDİ, SIRADA BİYOLOJİK İNTERNET VAR
Stanford’dan bir araştırma grubu, yaşayan bir hücrenin içinde çalışabilecek, hastalıkları teşhis edip toksik tehlikelere karşı alarm verebilecek biyolojik bir bilgisayar geliştirdi. Bu bilgisayar yeri gelince tehlikeli veya işe yaramayan hücreleri yok edebilme özelliğine de sahip.

KELEBEKLER YOKSA SAĞLIK DA YOK
Türkiye'nin Kelebekleri Doğa Rehberi kitabının yazarı Ahmet Baytaş, Türkiye'deki Kelebeklerin Kırmızı Listesi adlı kitap için bakın neler yazmış...

ÇÖLDE BİNLERCE MOR KÜRE BULUNDU
ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Tuscon şehrinde esrarengiz mor küreler bulundu.

GELECEĞİN YÜZEN ŞEHİRLERİ: LILYPADS
Gerçekten yüzen şehirlere ihtiyaç var mı? 21.yüzyılın başlarında, etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz küresel ısınma...

KEDİ TOLDO SAHİBİNİN MEZARINA HEDİYE TAŞIYOR
İtalya’da sahibinin ölümünün ardından mezarının yerini keşfeden Toldo adlı kedi bir yıldır her gün mezarlığın yolunu tutuyor, sahibine hediyeler götürüyor.

YUNUSLAR İNSANLARA HEDİYE VERİYOR
Bir grup biyolog yunuslarla ilgili bir süredir araştırma yapıyordu. Araştırmanın sonuçları şaşkınlık uyandırıcı... Avustralya'nın Tangalooma Adası sahilinde yapılan araştırmada yunusların insanlara hediye getirdikleri ortaya çıktı.

SİİRT’TE PARANORMAL YANGIN OLAYLARI
Siirt'te yaşayan Toprak ailesinin oturduğu evdeki eşyaların 4 ayda yaklaşık 300 defa yandığı iddia edildi. Yaşananlar nedeniyle aile 4 kez ev değiştirmek zorunda kaldı. Kameralar önünde alev alan halı ve evin bir kısmı korkuya neden oldu. A.A. 23 Aralık. 2012
 
 
 
Anasayfa | Hakkımızda | Yazılar | Forum | Ziyaretçi Defteri | Linkler | İletişim
Son Güncelleme: 12 Mayıs 2018 Cumartesi Bu Sitenin Web Tasarımı ve Dinamik İçerik Yönetimi Red Bilişim Tarafından Hazırlanmıştır...